Historie


Robin Hood Huset fra idé til handling

Høsten 2003 oppstod idéen om å lage et rusfritt møtested, aktivitets- og ressurssenter for folk med dårlig økonomi.  Veien fra idé til handling var ikke lang. En gruppe idealister startet arbeidet med å gjøre visjonene til virkelighet. Ildsjeler fra aktuelle brukergrupper stod sentralt, som Terje I.H. Lerøy fra Aurora og Bente M. Simonsen fra Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen. Gro Lauritzen ledet arbeidet i den innledende perioden. Foreningen Robin Hood Huset ble formelt stiftet i desember 2003 med Bente M. Simonsen som styreleder. I foreningens første styre var også Norsk Folkehjelp og Velferdsalliansen representert, og ulike politiske partier i stor bredde.

Mye måtte komme på plass før regulær drift kunne komme i gang i de lokalene som ble det første Robin Hood Huset: Hollendergaten 3. Selv om den formelle åpningsseremonien i disse lokalene ble holdt 26. november 2004 med statssekretær Kristin Ravnanger i spissen, gikk det helt fram til 10. mai 2005 før alle godkjenninger var på plass og huset kunne begynne å fungere etter formålet: Som et møtested der brukerne kunne inspireres til å trekke på hverandres erfaringer og ressurser, gi hverandre hjelp til selvhjelp, og fremme et aktivt sosialpolitisk engasjement.

Et sentralt spørsmål var selvsagt å få etablert det nødvendige økonomiske fundamentet for et slikt prosjekt. Bergen kommune stilte opp allerede i 2004 med økonomisk tilskudd, og det årlige kommunale tilskuddet har deretter vært selve grunnstammen i finansieringen av Robin Hood Husets virksomhet. Spesielt i den første fasen var også private givere av avgjørende betydning for å komme i gang. To anonyme givere stod for betydelige bidrag, og Birgitte Friele stilte opp med løfte om et større årlig bidrag de tre første årene. Slik fikk Robin Hood Huset et økonomisk fundament som var avgjørende for å kunne inngå en langsiktig leiekontrakt og gjøre de nødvendige investeringene i inventar og utstyr.

Frivillig innsats har spilt en viktig rolle gjennom de årene Robin Hood Huset har eksistert. Men tidlig ble det klart at det var nødvendig med en kjerne av ansatte som kunne sikre kontinuitet og forsvarlig drift. Den første daglige leder, Bjørn Simonsen, ble ansatt allerede i 2004, først midlertidig og deretter i fast stilling. Sammen med Wenche Berg Husebø, som ble styreleder i desember 2005, stod han sentralt i organisering og ledelse av huset og aktivitetene der fram til 2010. Det var også disse to som stod i spissen for omdanningen av Foreningen Robin Hood Huset til en stiftelse, som fra 1. januar 2008 overtok ansvaret for driften av huset.

Gjennom hele Robin Hood Husets levetid har de tilbudene som Robin Hood Huset har kunnet gi til brukerne, variert med hva brukere og frivillige entusiaster har laget av aktiviteter. Noen av tilbudene har hatt kort levetid, andre har eksistert lenge. Tanken har hele tiden vært at brukerne også skulle kunne påvirke driften av huset gjennom husmøtene og gjennom styredeltakelse. Dette har fungert i varierende grad, men det er en klar intensjon med huset at brukerne skal bli oppmuntres til å utfolde egne evner og synspunkter.

Fra september 2011 har Marcos Amano vært daglig leder i Stiftelsen Robin Hood Huset, og han har fra første stund markert seg som en helt sentral drivkraft i å videreutvikle huset i tråd med formålet.

© Copyright robinhoodhuset.no - Theme by Pexeto